LESERINNLEGG:

Deponiplanene må stoppes nå

– I sirkulær økonomi ses farlig avfall som en ressurs til gjenbruk i stedet for deponering.

"Det paradoksale ved Raudsand som alternativ er at de nedlagte gruvene ikke skal brukes," skriver Olbjørn Kvernberg. Bildet er tatt i en annen sammenheng.  Foto: Hugo Tingvoll

Meninger

Stortinget skal snart behandle Stortingsmelding om marin forsøpling, avfallspolitikk, inklusive sirkulær økonomi.

Framtidig nasjonalt deponi for farlig avfall må behandles som en del av denne, og ikke som en separat sak.

Stortingets Miljø- og energikomite, som ledes av Ola Elvestuen (V), ba i fjor Regjeringen om å utarbeide en Stortingsmelding om marin forsøpling inklusive avfallshåndtering og sirkulær økonomi.

Regjeringen har invitert til høringsinnspill i fjor høst og behandling i Stortinget er planlagt til juni i år.

Sirkulær økonomi er den moderne måten og tenke på når det gjelder farlig avfall. Da betraktes farlig avfall som en ressurs, og nye løsninger kan skape gjenbruk i stedet for deponering. EU har allerede en plan på plass for sirkulær økonomi. Denne måten å tenke på vil skape betydelig flere arbeidsplasser en deponi.

Når Miljødirektoratet startet arbeidet med å finne mulige lokaliteter som alternativ til Langøya, tok de utgangspunkt i eksisterende og nedlagte gruver.

Som vi er kjent med står det igjen to alternativer, Raudsand og Brevik. Det er stor lokal motstand i Brevik, og det samme er i ferd med å skje for Raudsand.

Det paradoksale ved Raudsand som alternativ er at de nedlagte gruvene ikke skal brukes. Det alternativet falt på grunn av for dårlige geologiske forhold. NGU har frarådet det på det sterkeste.

Når det ble kjent kom tiltakshaver raskt med en alternativ løsning med fjellhaller. Det er dette alternativet som nå er under utredning.

Denne løsningen kan man lage hvor som helst i landet, det kreves bare sjønært, sikkert fjell. Det finnes utallige alternativer for slike løsninger mye nærmere der hvor avfallet oppstår enn Raudsand.

Da reduseres risikoen for forurensing av hav og sjø under transport.

Verken Brevik eller Raudsand er gode alternativer for nasjonal deponi for farlig avfall. Stortinget må gjennom behandlingen av Stortingsmeldingen legge føringer for en så viktig nasjonal sak, slik at vi kan finne gode løsninger for Norge sitt behov for håndtering av farlig avfall som er framtidsrettet.

Etter at håndtering av farlig avfall ble privatisert (NOAH på Langøya) har det utviklet seg en søppelturisme hvor Norge importerer farlig avfall fra Norden og Europa. Dette er god butikk.

Det skal ikke være god butikk i å deponere farlig avfall. Det skal være god butikk å utvikle nye løsninger for å gjenbruke større deler av det avfallet vi genererer.

Derfor må deponiplanene stoppes nå, og behovet ses i en større sammenheng ut fra Norges eget behov, inklusive sirkulær økonomi.

Olbjørn Kvernberg

3. kandidat Møre og Romsdal Venstre

Styremedlem i «Jeg velger med et giftfritt Nesset»

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook