Legger opp til bomring rundt Molde

Nye innfartsveger og trafikksikkerhetstiltak til to milliarder kroner planlegges i Molde. Men før man kan komme i gang må kommunestyret si ja til bompenger.
Bompasseringer:
Molde

I siste møte i plan- og utviklingsstyret redegjorde seniorrådgiver Tore Witsø i Molde kommune om planene for en meget omfattende og langsiktig utbygging av innfartsvegene til Molde, både fra øst og vest.

Viser muligheter

Samlet er det anslått et utbyggingsbehov på tre til fire milliarder kroner, men den såkalte Moldepakken som nå vurderes gjelder prosjekter til grovt anslått to milliarder kroner, som under gitte forutsetninger kan realiseres i perioden 2015–2027.

Les også: Dette skal bompengene finansiere

– Det er viktig å merke seg at dette foreløpig er ment å gi et grunnlag for å vise muligheter. Det første vi nå må få på plass er et prinsippvedtak i kommunestyret om bompengefinansiering. Den saka er under forberedelse og vil være klar for politisk behandling første halvår neste år, opplyser seniorrådgiver Tore Witsø i Molde kommune og strategisjef Kjetil Strand i Statens vegvesen, Region midt.

Finansieringspakken

Kommunen og Vegvesenet samarbeider tett om planleggingen, og begge understreker at skal man få til noe, må det bompenger til. Det er i dag en forutsetning fra statens side at en stor andel av kostnadene til investeringer i riksvegnettet skal finansieres av bompenger i tillegg til en andel offentlige midler.

I regnestykkene det nå opereres med er det forutsatt at staten dekker 20 prosent av kostnadene på riksvegene, mens stat og fylke bidrar med fem prosent hver.

– Kommunens andel utgjør således mellom seks og sju millioner kroner årlig, som samsvarer med det kommunen i dag bruker til investeringer på kommunale veger, sier Tore Witsø.

125 millioner årlig

Han understreker at alle tall, både inntekter og kostnader er foreløpige og må seinere beregnes mer nøyaktig når konkrete planer foreligger. Prioriteringene det opereres med er kun vist som diskusjonsforslag.

Det er satt opp et foreløpig regnestykke med en bompengeperiode fra 2015 til 2030. Taksten er satt til 20 kroner per passering for personbil, som gjennomsnittlig vil gi 13 kroner, etter at det er tatt hensyn til rabatter. Det er ellers tatt utgangspunkt i trafikktall og en trafikkvekst på én prosent årlig, etter et engangsbortfall på 22 prosent ved etableringen av bommer. Etter fradrag på 15 millioner kroner per år til drift av fem bomstasjoner, vil man kunne dekke utbyggingskostnader på 125 millioner kroner per år.

Fem bompasseringer

– Vi legger til grunn at det bygges parallelt etter som bompengeinntektene kommer inn, det vil si for 125 millioner kroner per år. Det gir god kontroll og styring, og er tilstrekkelig til kontinuerlig drift på de store prosjektene, sier Tore Witsø.

Det legges opp til tette bomsnitt med tre bomstasjoner øst for sentrum og to vest for sentrum. I vest er det snakk om en bompassering i Julsundvegen, vest for krysset til høgskolen og en bom i den planlagte forlengelsen av Moldelivegen, øst for høgskolen. I andre enden av sentrumsområdet er det planlagt en bompassering i Olav Oksviks veg, like nedenfor krysset til Høgnakken, bom nummer to kommer i Frænavegen, like øst for krysset med Langmyrvegen, mens den siste bompasseringen blir like øst for lyskrysset ved Glamox.

Trafikksikkerhet

– Ved å legge opp til tette bomsnitt får vi lite trafikklekkasje og sikrere finansieringsgrunnlag. Vi unngår dessuten økt trafikkbelastning på mindre sideveger, forklarer Tore Witsø.

I bypakken er det også lagt inn tiltak både på riks-, fylkes- og kommunale veger for å øke trafikksikkerheten. Særlig gjelder der dette bygging og utvidelse av fortau, gang- og sykkelveger.

– Grunnlaget for disse tiltakene er hentet fra kommunens trafikksikkerhetsplan, sier seniorrådgiver Tore Witsø.

Bytunnelen

Utvidelse til firefelts veg i miljøtunnel i Fannestrandvegen (E 39) mellom Lingedalen og Tøndergård skal etter planen gjennomføres i perioden 2019–2022. Her lyder kostnadsoverslaget på 500 millioner kroner. De andre to storprosjektene ny riksveg mellom Lønset og Hjelset (300 millioner kroner) og bytunnel (600 millioner kroner) er satt opp i siste fireårsperiode fra 2023–2027. Om det blir bygget bytunnel er avhengig av om Møreaksen blir realisert eller ferjekaia blir flyttet til Reknes.

Hva mener du? Ta debatten her!