Politikerne gjorde helomvending:

«I verste fall kan dette være med på å bygge ned kulturtilbudet»

Mens administrasjonen er positiv, er politikerne skeptiske til at fylkeskommunen skal ta over et større finansielt ansvar for Teatret Vårt, Operaen i Kristiansund og de tre regionsmusea.

Fra Romeo og Julie: Illustrasjonsbilde fra Teatret Vårts storsatsing «Romeo og Julie» i høst.   Foto: Teatret Vårt

Kultur

Administrasjonen innstilte på at fylkeskommunen er positiv til å ta over et større finansielt ansvar for Teatret Vårt, Operaen i Kristiansund og de tre regionsmusea. Politikerne endret ordlyden fra «positiv» til «skeptisk».

Det er klart etter at politikerne i kultur-, næring og folkehelseutvalget behandlet en uttale om regionreform i møte tirsdag 4. februar.

Frykter for kulturtilbudet

I fylkeskommunedirektørens innstilling (punkt 1) var det opprinnelige forslaget at «Møre og Romsdal fylkeskommune er positiv til endret oppgave- og ansvarsfordeling mellom stat og kommune på kulturområdet».

Til dette punktet la flertallet av politikerne til følgende:

«Likevel er Møre og Romsdals fylkeskommune bekymra over rammene for finansiering av disse oppgavene, fordi fremdeles er uklart hva slags finansiering som følger med. Fylkeskommunen har fått reduksjon i totale overføringer fra staten til sin virksomhet, nå som vi skal overta flere statlige oppgaver og ansvar, reduserer staten også her på tilskuddet rett før overføring skal skje. På denne måten sparer staten egne midler, mens den samtidig svekker fylkeskommunen sin økonomi og og rolle som regional utviklingaktør». Politikerne viser til liknende overføringer av oppgaver, som kulturminne, fylkesvegadministrasjon og fiskerihavner, der det ikke har fulgt med midler til å løse oppgavene.

«I verste fall kan dette være med på å bygge ned kulturtilbudet i fylket, som det har tatt langt tid å utvikle», heter det i det nye vedtaket.

Operaen foreslås overført fra stat til region: Gamle festiviteten: Operaen i Kristiansund, landets eldste opera, har for lengst vokst seg ut av Festiviteten fra 1914. Nytt operahus er vedtatt.   Foto: Ole Foss

Byttet ut «positiv» med «skeptisk»

Videre heter det i det opprinnelige forslaget (punkt 4) at fylkeskommunen «er positiv til å overta et større finansielt ansvar for Teatret Vårt, Operaen i Kristiansund og de tre regionsmusea. Vi forutsetter at staten på grunn av regionalt fordelt eierskap, ikke blir den største tilskuddsgiveren. Vi tilrår en fordelingsnøkkel på 30/70 for alle de fem institusjonene. Det vil gjøre Møre og Romsdal fylkeskommune til den største tilskuddsgiveren».

Dette endret flertallet av politikerne til:

«Møre og Romsdal fylkeskommune er skeptisk til å overta et større finansielt ansvar for Teatret Vårt, Operaen i Kristiansund og de tre regionsmusea. Om dette likevel ble gjennomført, forutsetter vi at staten på grunn av regionalt fordelt eierskap, ikke blir den største tilskuddsgiveren».

I tilllegg la politikerne til et helt nytt punkt (10):

«Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker det skal være det samme prinsippet for finansiering og eierskap som ligger til grunn for overføringene innen kulturfeltet. Dette for å sikre at regionale kulturinstitusjoner skal ha like vilkår, uavhengig av hvor i landet de er lokalisert».

Et flertall av politikerne ville også ha med i punkt 2 at «det hadde vært ønskelig med en mer gjennomgripende oppgaveoverføring med fullfinansiering på fagområdet» - der ordet fullfinansiering ikke var med i det opprinnelige forslaget.

Slik stemte de

Det var AP-politiker Erik Kursetgjerde som sto i front for de nye forslagene.

Til punkt 1 fikk Kursetgjerde med medforslagsstillerne Line Hatmosø Hoem(AP), Henrik Stensønes (SP), Bernt Venås (SP) og Marit Nerås Krogsæter(SP) 12 stemmer og ble vedtatt. Kun FRP stemte i mot.

Også de andre forslagene fra Kursetgjerde fikk samme solide flertall.

Det var nytt forslag til punkt 4 – at fylkeskommunen er skeptisk til å overta – som splittet politikerne mest; men det fikk til slutt 8 stemmer (AP, KRF, SV, H, NML, SUNML) mot 5 (SP, MDG, FRP).

Flere av de øvrige punktene i innstillinga fra kommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.

– Glad politikerne ser hva som står på spill

Kristian Lykkeslet Strømskag, teatersjef ved Teatret Vårt, har vært tydelig i sin kritikk av regionreformen, som han mener starter i feil ende og går altfor fort fram.

Kritisk til regionreformen: Teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag, her i samtale med skuespiller Bjørnar Lisether Teigen i Teatret Vårt på Plassen i Molde.  Foto: Bjørn Brunvoll

– Jeg tror den offentlige interessen rundt saka har vært utslagsgivende, og er glad for at politikerne har lyttet til oss og våre argumenter. Dette er foreløpig en uttale, som skal behandles videre i det politiske systemet, men det er likevel et første vedtak og et tydelig signal, sier teatersjefen, og legger til:

– At politikerne i Møre og Romsdal signaliserer en så tydelig holdning samsvarer også med andre fylker. Det er viktig for oss, at de ser dynamikken i resten av landet og hva som står på spill for kulturinstitusjonene, sier Strømskag, som mener at:

– En klok kulturminister vil nå ta signalene på alvor, og tenke seg om, og ikke trumfe gjennom regionreformen slik det er tenkt.


– Frykter vi taper kampen om pengene

– Jeg tror ikke publikum vil få et bedre teatertilbud hvis finansieringen flyttes fra stat til fylkeskommune. Prosessen med regionreformen går for fort, og har begynt i feil ende, sier teatersjef Kristian Lykkeslet Strømskag ved Teatret Vårt.