Nå kan du søke om penger til ditt kulturminne

Fristen for å søke fylkeskommunen om støtte til kulturminner går ut 1. november.

Metodistkirken: Listet som kulturminne av høg lokal verdi.   Foto: Bjørn Brunvoll

Kultur

Fylkeskommunens støtteordning gjelder for kulturminner og kulturmiljø som ikke er fredet, men som er listeført i regional delplan eller inngår i kommunens kulturminneplaner, eller er regulert til bevaring / hensynssone i henhold til plan- og bygningsloven.