Fylkesrådmannen vil legge ned bokbåten

Tilbudet kan forsvinne fra 1. september.
Kultur

Folkehelseutvalget skal 16. mai ta stilling til om en skal videreføre tilbudet med bokbåten Epos i Møre og Romsdal. Fylkesrådmannen skriver i sin innstilling at midlene som i dag brukes til å drifte bokbåten, kan gi større nytte om de blir brukt på andre av Fylkesbibliotekets tjenester.

– Vi vet at det er sterke følelser knyttet til bokbåten, og at et slikt forslag kan virke som et tap for de kommunene som nå mister et tilbud. Samtidig tror vi at en omprioritering vil føre til at vi får ei mer moderne og nyskapande litteraturformidling i hele fylket, og at alle i sum sitter igjen med et bedre bibliotektilbud enn de gjør i dag, sier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen.

10 millioner

– Nye krav til fylkeskommunen sin rolle i biblioteksektoren, og økte krav om tilrettelegging, gjør at bokbåten vanskelig kan vidareføres slik vi kjenner den i dag, sier Wedlog Olsen.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik skriver i sin innstilling at dersom bokbåten skal nå de mål og visjonene Fylkeskommunen har satt, må enten tjenestens stoppesteder halveres eller tilskuddet økes med 10 millioner kroner.

«Fylkesrådmannen kan ikke tilrå en økning på 10 mill. kroner i driftsrammer i den økonomiske situasjonen fylkeskommunen er på veg inn i. En omfordeling innenfor rammen til kulturavdelinga, vil bety kutt i andre ordninger. Ordninger som kommer langt flere til gode enn det bokbåttjenesten gjør.»

Mer til andre tjenester

Midlene som i dag brukes på bokbåten vil ha større nytte dersom de brukes på andre formål, mener rådmannen. Fylkesrådmannen skriver i sin innstilling at tilbud som Den kulturelle skolesekken Møre og Romsdal, Barnehagesekken og Den kulturelle spaserstokken kan styrkes med midlene som i dag brukes til bokbåten Epos.

– Dette kommer som et resultat av både langsiktige regionale bibliotekplaner og sentrale føringer. Fylkesbiblioteket, som i dag drifter bokbåten, har fått en tydeligere rolle som utviklingsaktør i bibliotekloven og bør etter vår meining ikke drive egen bibliotekvirksomhet. Vi er ikke lenger pålagt å drive fjernlån eller å kjøpe inn litteratur, men gjør langt større nytte som et nav som støtter folkebiblioteka i å drive sine tjenester. Til dømmes kan vi arrangere debatt- og forfatterturneer i kommuner som ikke har ressurser til å gjøre det selv, sier fylkeskultursjefen.

I sin innstilling sier også Fylkesrådmannen også at det HMS-ansvaret en har ovenfor de ansatte på bokbåten er nok til å ikke tilrå en videreføring av dagens ordning.