LESERINNLEGG

Kjære foreldre til ungdom i Molde - vi ser de unge og bryr oss!

Meninger

På søndag publiserte VG artikkelen «Den andre bølgen» som handler om økt bruk av nye og farligere rusmidler blant unge. Molde ble brukt som eksempel på en utvikling som også sees i flere andre byer. Det gjør inntrykk å lese om egen kommune og særlig fortellingene fra enkeltpersoner.

Molde kommune er opptatt av at alle unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø og vi prioriterer arbeidet høyt. Ingen av oss greier oppgaven alene. Politiet, lærere, hjelpeapparatet, lag og organisasjoner og dere foreldre spiller viktige roller. Alle må vi se ungdommene våre og bry oss.

Har rusbruken i Molde økt?

Antallet personer med rusavhengighet i Molde er ganske stabilt. Det er ikke økende. Det vi imidlertid ser, som også politiet nå melder om, er at det i enkelte ungdomsmiljø er en del av kulturen å prøve ut nye rusmidler. Det er blitt en lavere terskel for å prøve sterkere og veldig farlige stoffer. Det bekymringsfulle er at dette er svært skadelige stoffer som kan gi store helseskader etter bare få gangers bruk. Stoffene er mer avhengighetsskapende enn andre lettere rusmidler som cannabis og alkohol.

I tillegg er det blitt mye enklere å få tak i stoffene. Sosiale media gjør salget lettere enn tidligere. I dag selger også ungdom til hverandre, også til veldig unge. Det er ikke spesielt sårbare ungdommer dette nødvendigvis gjelder. Det kan være ungdommer som vi ikke kjenner til i hjelpeapparatet og som ellers fungerer bra både hjemme og på skolen.

Det er ikke nytt at ungdom eksperimenterer med stoff, men tilgangen til illegale stoffer har økt kraftig, og flere ungdomsmiljø som før brukte alkohol og hasj har i dag lavere terskel for å prøve ut sterkere stoffer som kokain og MDMA (ecstasy).

Vi har ingen holdepunkter for å si at utprøving av nye stoffer kan knyttes til nedstengingen av samfunnet. Økt tilgjengelighet av stoff for ungdom i ungdomsskolealder så vi allerede før pandemien.

Våg å snakke med barna!

Ungdommer kan godt ha gode relasjoner til foreldre og likevel bruker rusmidler. Som foresatt må du våge å snakke. Vær konkret og still spørsmål, men unngå å være konfronterende. Det er også viktig at du har god dialog med skolen og med foreldrene til dine barns venner. Følg med på det som skjer! Vær spesielt oppmerksom dersom din sønn eller datter får nye venner eller endrer adferd.

Hvordan har ungdom i Molde det, egentlig?

En god oppvekst forutsetter trygghet i familien, gode venner og et godt nærmiljø. Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i 2018/2017 i de tidligere kommunene Molde, Midsund og Nesset, indikerer at de aller fleste ungdommene trives, har venner og er fornøyde.

Undersøkelsen viser at det er noen utfordringer når det gjelder psykisk og fysisk helse blant ungdommene.

Oppvekstprofilen for Molde kommune viser at flere barn og unge lever i lavinntektsfamilier. Nasjonale undersøkelser viser at barn oppvokst i lavinntektsfamilier har større risiko for å oppleve utenforskap. Dersom de ikke har mulighet for å delta på fritidsaktiviteter, øker også faren for at ungdom trekkes til feil miljø.

Hva gjør kommunen?

Molde kommune bruker disse undersøkelsene som grunnlag for å utforme de kommunale tjenestene. Målet er at barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av tjenestene.

Gjennom tidlig innsats (faktisk fra før barnet er født) arbeider vi for at barn og unge får en god start på livet. De er den neste foreldregenerasjonen og må få med seg god kunnskap og trygghet slik at de kan bli gode og trygge foreldre for sine barn.

Vi arbeider etter en samordningsmodell (SLT) som sørger for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politiet og kommunale tjenester. Fagfolk møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer. Signaler fanges opp, og tiltak settes inn tidligere enn før.

Vi er opptatt av å forebygge utenforskap. Barnehager og skoler må være trygge og gode læringsarenaer. Da øker vi sjansen for at barn og unge trives og opplever mestring ut fra sine forutsetninger. Slik legger vi grunnlaget for at elevene gjennomfører videregående opplæring, som igjen er vesentlig for at de skal kunne delta i yrkeslivet.

Alle skolene i Molde kommune har innsatsteam mot mobbing. Molde kommune har økt ressursene til helsetjenester i barne- og ungdomsskolene, samt på videregående skole. Dette for at barn og unge enkelt skal få kontakt med helsesykepleier og dele eventuelle bekymringer.

Politiet gjennomfører undervisningsprogrammet «Delbart» i alle ungdomskolene for å forebygge deling av seksualiserte bilder. Elever på 8. trinn får undervisning som rettes mot livsmestring og psykisk helse. Alle skolene fra første til fjerde trinn bruker Zippys venner for å lære elevene livsmestring gjennom å mestre dagliglivets utfordringer, å identifisere og snakke om følelser, og å støtte andre.

Molde kommune har i høst etablert ungdomsklubben «Klubben» i Molde sentrum og skateparken ved Idrettens hus. Bua Molde er en gratis utlånssentral for utstyr til ulike fritidsaktiviteter. Nettstedet Ung i Molde er en oversikt over Molde ungdomsråd, fritidsklubbene i kommunen, aktiviteter, helsestasjon for ungdom og ulike arrangement for ungdom.

Den nye ungdomskontakten skal være synlig på de ulike arenaene ungdommene er. Molde kommune har også eget ungdomsteam som følger opp ungdom med utfordringer innen rus. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med ungdomsteamet. Det viktigste er å være lydhøre for hvordan ungdommen har det, hvilke erfaringer de har, og hva de trenger hjelp til.

Dette er bare et utvalg av arbeidet som gjøres i regi av Molde kommune. Er du bekymret for ditt barn, må vi få høre fra deg! Det viktigste er ikke hvem du kontakter, men at du faktisk gjør det.

Kontaktinformasjon:

Molde kommunes nettsider.

Barneverntjenesten: tlf 90804040 på dagtid

Barnevernvakta: tlf 97601616 på ettermiddag, kveld, helg og på røddager. Du kan også komme innom oss i Storgata 31.

Barn og unge kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge på: tlf 116 111.

Se også www.116111.no.

LEDERE INNEN HELSE OG OPPVEKST I MOLDE KOMMUNE

Wenche Strand, barnevernleder, Ann Sissel Misund Nedberg, enhetsleder psykisk helse og rustjenester, Siv Janne Håseth-Eik, fagleder oppvekst, kultur og velferd, Tove Martinsen, enhetsleder helse, Tanja Thalén, kommunalsjef helse og omsorg, Ann-Mari Abelvik, kommunalsjef oppvekst, kultur og velferd.

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal