Sorenskriveren i Romsdal: – Domstoler skal legges ned

Sterkt uenig i innlegg: Sorenskriver Svein Eikrem ved Romsdal tingrett mener innlegget fra regjeringens medlemmer i justiskomiteen ikke stemmer overens med virkeligheten i reformen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Meninger

I et innlegg i RB lørdag sier stortingsrepresentantene Frølich (H), Toskedal (KRF) og Schytz (V) at ingen domstoler skal legges ned. Ifølge disse er domstolreformen bare av organisatorisk art, og at domstolene skal fortsette som før. I tillegg beskyldes Senterpartiet for «regelrett løgn» når de hevder at flere domstoler skal legges ned.

Det er behov for korrekt informasjon i saken. I dag er det fire tingretter i Møre og Romsdal; Sunnmøre (Ålesund), Søre-Sunnmøre (Volda), Romsdal (Molde) og Nordmøre (Kristiansund). Domstolkommisjonens delutredning foreslår én tingrett i Møre og Romsdal, med hovedsete i Ålesund og et rettssted i Kristiansund. Regjeringen opprettholder sitt forslag om én fylkesdomstol i Ålesund, men foreslår rettssteder i Kristiansund, Molde og Volda i stedet for nåværende tingretter.

Regjeringens forslag medfører formelt sett at disse tre tingrettene skal legges ned, fordi navnet på domstolen, rettskretsen og stillingen som domstolleder (sorenskriver) opphører. Det kan ikke være flere selvstendige tingretter innenfor samme rettskrets. Et rettssted er i realiteten bare et annet navn for avdelingskontor eller rettslokale til den foreslåtte tingretten for hele fylket.

Er det så riktig at endringen fra dagens tingrett til rettssted bare er av organisatorisk art? Regjeringens forslag fremgår av Prop 11L (2020-2021) om ny domstolstruktur. Forslaget skal i strid med vanlig praksis hastebehandles av Stortinget denne måned i forbindelse med budsjettet til neste år. Regjeringen sier dette om de foreslåtte rettssteder:

I proposisjonen går departementet bort fra minimumsbemanning på hvert rettssted, se pkt 6.2: «Departementet foreslår på bakgrunn av ovennevnte ikke å innføre en lovbestemmelse som gir adgang til å fastsette bestemmelser om minimumsbemanning».

Videre sier proposisjonen at det skal være opp til domstolleder i den nye sammenslåtte tingretten å avgjøre om det skal være tilgjengelig administrativt personell og dommerressurser ved rettsstedet, og når personalet skal være tilgjengelig.

Sakene vil ikke lenger komme inn til avdelingskontoret (rettsstedet), men alle saker skal sendes inn til Møre og Romsdal tingrett i Ålesund. Det er domstolleder i Ålesund som avgjør hvor saken skal gjennomføres, se pkt. 6.3.4.

Spørsmålet om hvor lenge avdelingskontoret skal bestå, vil ikke lenger være en politisk beslutning. Det er Domstoladministrasjonen (DA) som skal avgjøre om avdelingskontoret (rettsstedet) skal opprettholdes, se pkt. 6.1.4 «Om og i hvilket tempo endringer i rettsstedene bør skje, vil blant annet bero på leieavtaler, bygningsstandard, ansettelsesforhold og sakstilfang.»

På denne bakgrunn er det åpenbart uriktig at endringen fra dagens selvstendige domstol til rettssted bare er av organisatorisk art.

Ut fra grunnleggende demokratiske prinsipper er det skremmende at regjeringen velger Trump-metoden med «alternative fakta».

Innlegget fra regjeringsrepresentantene bekrefter en uredelig prosess fra DA og regjeringens side. Min erfaring med reformarbeidet - som startet allerede i 2016 - er at det presenteres et faktum som er tilpasset for å oppnå det resultatet DA og regjeringen har bestemt på forhånd. De har også i fellesskap sørget for at domstolkommisjonen og styret i DA ikke har noen motstemmer til reformen. Det finnes gode alternativer til å løse fremtidens utfordringer for domstolene.

Regjeringen ser ut til å være redd for at sannheten om domstolreformen skal komme frem, det vil si enda en ny sentraliseringsreform.

Den føyer seg sammen med en lang rekke andre sentraliseringsreformer som regjeringen har vedtatt eller opprettholdt; politi, kriminalomsorg, Statens vegvesen (trafikkstasjoner), regioner, kommuner, forsvaret, sykehus mv. I følge regjeringen blir alt så mye bedre om man legger ned den ene kompetansearbeidsplassen etter den andre fra distriktene og flytter disse til nærmeste «robuste enhet» i en større by.

Regjeringens domstolreform vil få store konsekvenser for hele samfunnet vårt, blant annet en gradvis forvitring av et velfungerende advokat(jurist)miljø i Molde og distriktet, som igjen har følger for rettssikkerheten til privatpersoner, næringsliv, offentlig sektor og institusjoner i distriktet. Videre er det stor fare for sentralisering av andre kompetansearbeidsplasser i politiet, påtalemyndigheten, kriminalomsorgen mv.

Det store spørsmålet er om FrP vil opprettholde sitt standpunkt i forliket i mai i år.

«Vi ber regjeringen om ikke å gjennomføre de planlagte strukturendringene mot stortingsflertallets vilje», skrev de fire partiene i opposisjonen som har flertall på Stortinget.

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (nå Fremskrittspartiets justispolitiske talsperson) sa til NTB at: «det er unødvendig å endre antall rettskretser for å sikre nordmenns rettssikkerhet. Samtidig vil de økonomiske innsparingene være ubetydelige. Der er derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å iverksette en omfattende reform for norske domstoler».

Det er ikke fremkommet noe nytt i saken som tilsier en annen vurdering i dag.

Spørsmålet er om Sylvi Listhaug og Frank Sve fra Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal vil være med på en slik rasering av domstolstrukturen, hvor regjeringen foreslår sniknedleggelse av 2/3 av dagens tingretter og jordskifteretter.

Velgerne vil utvilsomt huske slike beslutninger når stortingsvalget avholdes om bare 10 måneder.

Svein Eikrem

Sorenskriver ved Romsdal tingrett

------------------------------------------------------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal

Vi har for tiden tekniske problem med vårt kommentarfelt. Vi beklager ulempene det medfører.
Romsdals Budstikke ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.

Meninger