LESERINNLEGG

Planforslag i Molde radbrekker privatretten

Kannibalisering av Julsundvegen 89

På dette kartet har vi forsøkt å illustrere «galskapen», skriver leserbrevforfatterne.  

Meninger

Vi har tidligere skrevet leserinnlegg om hvordan vi opplever at planprosesser i Molde kommune truer demokratiet.

Dette leserinnlegget handler om resultatet av hvordan slike prosesser kan ende opp.

Detaljregulering av Julsundvegen 91 og 93, sluttbehandling

Forslaget om detaljregulering av Julsundvegen 91 og 93 står på sakskartet til plan- og utviklingsutvalget tirsdag 29. oktober. Vi håper inderlig at alle politikere leser sakens dokumenter meget grundig.

Vi bor i Julsundvegen 89 på Bjørset. Kart 1 viser at det er tydelige grenser mellom eiendommene. Adkomst deler vi med naboen i 91. Dette er en løsning som har fungert godt siden 1950-tallet.

Kartet viser at vi bor i et sammenhengende grøntdrag. Ifølge kommuneplanens planbestemmelser skal grøntdrag i byggesonen sikres. Planbestemmelsene viser til at grøntdrag ivaretar både landskap og økologiske sammenhenger.

Kart 1, Julsundvegen 89, 91 og 93. Markøren på kartet viser huset vårt.

Kart 2 viser at området vi bor i har lysegul sone i kommuneplanens arealdel. Den lysegule sonen betyr nåværende bebyggelse. Nåværende bebyggelse er småhusbebyggelse, villaer og tomannsboliger.

I planbeskrivelsen er det presisert at fortetting skal skje etter gjeldende soneinndeling.

Kart 2, kommuneplanens arealdel, 2016-2025

Bjørsetområdet har fra tid til annen versert i media på grunn av Bjørsetsaga og gamle Kvam skole. Her er området derimot regulert til fortetting. Planområdet viser da en skarpere gul farge.

Selv om Bjørsetsaga er regulert til fortetting, står videre arbeid i stampe pga. planbestemmelsene:

Bjørsetsaga som bolig og friområde kan ikke bygges ut før det foreligger en godkjent adkomst. Dette vil betinge avkjørselssanering, ny kryssløsning og trygge forbindelser for myke trafikanter. Statens håndbok N100 skal legges til grunn for utforming av løsningene. (Kommuneplanens arealdel, planbestemmelser s. 4)

Avkjørselsaneringer er sjelden populære for folk flest, men altså et krav for å utvikle Bjørsetsaga.

Her vi bor er det ikke regulert for fortetting. Likevel går planadministrasjonen i kommunen en bakvei for å få gjennom planforslaget om fortetting av Julsundvegen 91 og 93.

Bakveien er sanering av vår adkomst og påsetting av trafikk gjennom hagen vår. I dette spranget legger kommuneadministrasjonen skylda på Statens Vegvesen.

Kannibalisering av Julsundvegen 89

I plan- og utviklingsutvalget tirsdag 29. oktober legger rådmannen fram forslaget om fortetting av Julsundvegen 91 og 93.

Faktumet om avkjørselssanering og rasering av hager skjuler rådmannen godt i vedtaket politikerne skal stemme over i sluttbehandlinga av planforslaget Julsundvegen 91 og 93.

Frimerkeregulering er sjelden ønskelig. Kart 3 og 4 viser frimerkeforslaget.

Det ser ut som Julsundvegen 89 er en del av reguleringen. Sørvestre hjørne av vår tomt ser ut til å inngå i planforslaget. Vi har derimot bedt om avgrensning mellom tomtene. I stedet legges det nærmest opp til «fri ferdsel» over vår eiendom.

Store deler av skogen er tenkt fjernet og klippelandskapet tenkes sprengt ut.

Kart 3, luftperspektiv sett fra sør. Planbeskrivelse Julsundvegen 91 og 93, s. 15

«Seniorboliger» og «utvidet livsløpsstandard»

Planforslaget er forsøkt legitimert med «seniorboliger» og «utvidet livsløpsstandard».

Men her vil alle kunne kjøpe uansett alder og funksjon. Det gjelder bare å ha penger nok. Kommunen har heller aldri definert hva «utvidet livsløpsstandard» betyr.

Grunnleggende faktum skjult, bevisst planlegging av følgeregulering

På kart 4 har vi forsøkt å illustrere «galskapen».

Hva er den prikkete linja tro? Jo det er en vei som skal lages for eiendommene øst for planforslaget! Vedtar Molde kommunestyre planforslaget gir de også Statens Vegvesen gratisbillett til å sanere vår adkomst, og etter hvert koble eiendommene øst for oss på en samleveg gjennom hagen vår og videre vestover. Dette er fullstendig uakseptabelt!

Kart 4

Ekspropriasjon og «spill med skjulte kort»

Følgeregulering av planforslaget innebærer ekspropriasjon. Vi mener at Molde kommune her har tåkelagt, eller skjult kortet som heter ekspropriasjon fra første stund.

Allerede i saka om å sende planforslaget på høring i januar 2018 var det åpenbart høy sannsynlighet for avkjørselssanering og samleveg. Dette grunnleggende faktum kom på ingen måte fram i saksutredningen til tross for at forutsetningene også da var kjente, slik vi ser det.

«Bråket» rundt Bjørsetsaga burde lært administrasjonen i Molde kommune at en ikke bare kan kjøre på å vedta/tvinge fram avkjørselssaneringer.

Ved tilfellet Julsundvegen 91 og 93 går kommunen i stedet bakveien. Planforslaget isolert sett krever ikke sanering av adkomst. Følgereguleringen derimot vil likevel bety saneringer.

Megling hos fylkesmannen

I sakens anledning var Molde kommune i juni i meglingsmøte hos fylkesmann.

I forkant av møtet synliggjorde Molde kommunes plansjef, Jostein Bø, utfordringsbildet for fylkesmannen. Vi omtales som part 2:

part 1 (tiltakshaver) skal planlegge og bygge en vegløsning som kan være et atkomstalternativ for en eiendom utenfor planområdet, part 2.

• dette er en løsning som Statens vegvesen (part 3) og tiltakshaver er blitt enige om uavhengig av part 2

• løsningen skal gi part 3 «som vegmyndighet muligheten til å stenge avkjørselen etter vegloven» Dvs avkjørselen til part 2.

• part 3 er ikke en del av utbyggingen.

• verken part 3 eller part 1 har inngått avtale/utbyggingsavtale med part 2 om løsninger eller vilkår. –Dette siste er å oppfatte som privatrettslige løsninger som kommunen ikke tar stilling til, men kan få betydning for en evt. klagesak

- Dette oppfatter kommunen som uryddig, både i forhold til myndighetsutøvelse og hensynet til medvirkning.

- Kommunen som planmyndighet reagerer også på Statens vegvesen sitt argument for å bygge opp under den skisserte løsningen, at den også skal betjene flere eiendommer østover.

- Statens vegvesen etterlyser en mer helhetlig planlegging av området, som på mange måter kan være ønskelig. Men kommunen oppfatter at det her innarbeides ytterligere forutsetninger uten planlegging.

Konklusjon

Molde kommune mener at statens vegvesen sitt krav om rekkefølgebestemmelse knyttet til ferdigstillelse av nye boliger om at alternativ atkomstveg, må utgå. Tiltaket har ingen mening uten at Statens vegvesen med hjemmel i vegloven gjennomfører vedtak om stenging av avkjørsel. Det er en forutsetning som ikke kan innarbeides i planen.

Kommunen hevder at dette er to ulike prosesser som gjennomføres atskilt fra hverandre.

Statens vegvesen sin forutsetning om at ny atkomstveg til Julsundvegen 89 også skal betjene eiendommer østover, må utgå.

• Kommunen hevder videre at Statens vegvesen i en detaljeringsplan ikke kan pålegge kommunen å avvike fra nylig vedtatt kommunedelplan.

Meklingsmøtet foregikk bak lukkede dører. Det er ikke skrevet referat. Vi har ikke noen steder lest rådmannens begrunnelse for likevel å fremme planforslaget. Og dette til tross for plansjefens/Molde kommunes klare motforestillinger mot forslaget. Hvor er logikken?

Det er kanskje litt «Cowboy og vill vest» med planer i Molde?

Ferske KOSTRA-tall viser at Molde kommune har 75% flere byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan, enn hva som er tilfellet i snittkommunen i Norge!

(Kommune- statrapportering 2019, ssb.no. Andel dispensasjonssaker i Molde er 35% og 20 % i landet utenom Oslo)

Fordeling av planskapte utbyggingsverdier

Kommunen kan etter plan- og bygningsloven 12-7 nr 13 vedta en egen planbestemmelse om fordeling av planskapte verdier. Med en slik bestemmelse kan jordskifteretten beregne og fordele den netto planskapte verdiøkningen for partene. Molde kommune vurderer ikke en fordeling av planskapte utbyggingsverdier i det framlagte planforslaget for Julsundvegen 91 og 93.

Det er helt utrolig at Molde kommune ikke legger opp til noen form for kompensasjon for planskapt tap av verdier for Julsundvegen 89. Vi er ufrivillig tvunget til å være part og influensområdet er betydelig større enn hva planforslaget kommuniserer.

Regulering av hele området med lik mulighet for alle eiendommer

Molde kommune opptrer klart urimelig og på en måte som strir mot god forvaltningspraksis hva gjelder forslaget om detaljregulering av Julsundvegen 91 og 93.

Det er ikke rett at private aktører sikres stor privat inntjening på bekostning av andre. Molde kommune bidrar til dette når kommunen lager planer som skaper store utbyggingsverdier for enkelte aktører ved overkjøring av andre parter.

Molde kommune har selv etablert interesser i området. Nylig kjøpte Molde kommune nærmeste eiendom vest for planforslaget Julsundvegen 91 og 93. Molde kommune burde dermed vært ekstra vaktsom for å sikre lovlige prosesser med et godt faglig resultat.

Med prosesser som truer demokratiet og planforslag som kannibaliserer eiendommer er vi i praksis rettsløse.

For at Julsundvegen 89 ikke skal bli kannibalisert ber vi om at:

1. Planforslaget, slik det foreligger, stoppes

2. Hele området reguleres med like muligheter/utnyttelsesgrad for eiendommene

3. Det nye kontrollutvalget tar stilling til våre tidligere påstander saksbehandlingsfeil i prosess

Bjørset, 25. oktober 2019

Marianne Bolghaug og Trond Aunan, Julsundvegen 89

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!